Polityka prywatności

 1. Sklep DECOMANO stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
 2. Sklep DECOMANO zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń, w szczególnosci zabezpiecza dane przd ich udostepnianiem osobom nieupowaznionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Sklep DECOMANO zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane, oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 4. Użytkownik rejestrując się lub skłdajac zamówienie na stronie sklepu DECOMANO, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Sklep DECOMANO prowadzi zbiory danych osobowych w bazie danych klientów sklepu www.decomano.pl, które zostały zgłoszone do Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W zbiorze baza klientów sklepu DECOMANO, gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, adres IP,NIP.
 6. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w celu realizacji zamówień, jak również przesyłania klientom, którzy wyrazili na to zgodę, informację o produktach i promocjach dostępnych w sklepie www.decomano.pl
 7. Sklep DECOANO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych.
 8. Użytkownik ma prawo dostepu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Na żądanie Użytkownika sklep DECOMANO udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostepniane podmiotom trzecim jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez sklep DECOMANO.
 10. Sklep DECOMANO nie powierza prztwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.
 11. Sklep DECOMANO może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli nie dokonał on zapłaty za zakupiony towar lub swoim zachowaniem lub działaniem naruszył obowiązujące przepisy prawa, a przechowywanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 12. Zbiory danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostepem do nich przez osoby trzecie.